Prihláška

Čitateľská gramotnosť verzus testové úlohy

  Termín

  Tituly, meno, priezvisko

  Titul pred menom

  Meno*

  Priezvisko*

  Titul za menom

  Rodné priezvisko

  Dátum narodenia*

  Miesto narodenia*

  Bydlisko (trvalý pobyt)

  Ulica*

  Číslo*

  Obec*

  PSČ*

  Telefón, E-mail

  Telefón*

  E-mail*

  Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty):

  Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED 1)

  Dĺžka pedagogickej praxe

  Aprobácia (odbor) 1

  Aprobácia (odbor) 2

  Aprobácia (odbor) 3

  Diplom vystavený (názov školy a fakulty)

  Sídlo školy

  E-mail riaditeľa školy

  Pracovisko

  Pracovisko (úplný názov)

  Ulica

  Číslo

  Obec

  PSČ

  Kategória pedagogického / odborného zamestnanca 2)

  Podkategóri a pedagogického zamestnanca 3)

  Kariérový stupeň 4)

  Kariérová pozícia 5)

  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o vzdelávaní v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (plné znenie Súhlasu sa nachádza pod prihláškou).*

  Potvrdením registrácie bude dochádzať k spracúvaniu poskytnutých osobných údajov. Bližšie informácie nájdete tu*

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Správca osobných údajov: Interaktívna škola s.r.o., Sládkovičova 1, 080 01 Prešov
  2. Subjekt udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov:
   • V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom
   pohybe týchto údajov a zákona 18/2018 Z.z.
   • V súlade so zákonom č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 317/2009 Z. z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a s vyhláškou č. 445/2009
   Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  3. Správca bude spracovávať tieto osobné údaje (ak boli udelené): meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko, telefón,
   email, získané vzdelanie, súčasné pracovisko, kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, kariérový stupeň, kariérová pozícia.
  4. Údaje uvedené v prihláške sú získané na účely vedenia dokumentácie o vzdelávaní, vystavenia príslušných dokumentov o absolvovaní vzdelávania
   a kontaktovania vo veci spracovania dokumentácie o absolvovaní vzdelávaní.
  5. Subjekt udeľuje s vyššie uvedením spracovaním svoj súhlas. Súhlas možno vziať späť zaslaním emailu na adresu info@interaktivnaskola.sk, pokiaľ si
   evidovanie týchto údajov nevyžadujú iné právne predpisy SR.
  6. Subjekt má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od Správcu vyžadovať:
  • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

  Vysvetlivky:
  1) Stupne vzdelania podľa ISCED ´97: